Talentové zkoušky

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení oboru Grafický design pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů: 

Zápisové lístky posílejte na adresu školy do 10 pracovních dnů.
Nepřijatí uchazeči mohou poslat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Registrační číslo Hodnocení (body) Výsledek řízení
1 GD/2022
2 GD/2022
3 GD/2022
4 GD/2022
5 GD/2022
6 GD/2022
7 GD/2022
8 GD/2022
9 GD/2022
10 GD/2022
11 GD/2022
12 GD/2022
13 GD/2022
14 GD/2022
15 GD/2022
16 GD/2022
17 GD/2022
18 GD/2022
19 GD/2022
20 GD/2022
21 GD/2022
22 GD/2022
 23 GD/2022
 24 GD/2022
 25 GD/2022
 26 GD/2022
 27 GD/2022
 28 GD/2022
 29 GD/2022
 30 GD/2022
 31 GD/2022
 32 GD/2022
 33 GD/2022
 34 GD/2022
 35 GD/2022
 36 GD/2022
 37 GD/2022
 38 GD/2022
 39 GD/2022
 40 GD/2022

 

 

Grafický design    82-41-M/05

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů      16

 

Kritéria a podmínky pro přijetí:
  1. úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
  2. průměrný prospěch ze základní školy (1. pol. 7. třída, 1. a 2. pol. 8. třída) do 2,25
  3. doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  4. řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu 2021)

Talentová zkouška sestává z přímé zkoušky a vyhodnocení domácí práce.
1) Přímá zkouška spočívá v prokázání výtvarných dovedností ve dvou disciplínách.  Zájemci o studium budou mít za úkol zpracovat zadané téma (zátiší) určenou technikou (malba) a vytvořit kreativní zpracování zadaného textu  volnou technikou.

2) Domácí prací se rozumí nejvýše 10 vlastních výtvarných produktů s volným výběrem techniky a tématu, přičemž nejvýše jedna práce může být vytvořena na PC. Formát domácí práce musí být dvojrozměrný o maximální velikosti A1 (cca 59 x 84 cm). Díla většího formátu nebo trojrozměrná prezentujte prostřednictvím fotografie.

Více informací o talentové zkoušce obdržíte po podání přihlášky písemnou formou.
Talentová zkouška se koná v budově školy ve dnech    6.  a  7. ledna 2022.

(termín si zvolí sám uchazeč, tento termín uvede i na přihlášce)

 

Formuláře přihlášek (vzory)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

 

Požadavky na pracovní pomůcky:

Grafický design