Cukrář

Absolventi učební obor Cukrář (29-54-H/01) nachází uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě (menších a středně velkých cukrárnách i hotelech) a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků. Žáci se učí samostatné práci, správnému zacházení se surovinami, dodržování technologických postupů a osvojují si pravidla slušného chování. Ve školní prodejně si osvojí pravidla prodeje a styku se zákazníkem.

Výuka probíhá v týdenních intervalech – týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Teoretické i praktické vyučování probíhá v budově školy po celou dobu studia. Při odborném výcviku vyučování se žáci seznámí se širokým spektrem cukrářských prací. Za produktivní práci jsou žáci finančně odměňováni. V průběhu studia se žáci zúčastňují exkurzí a školních společenských akcí, kde demonstrují své znalosti a dovednosti. Zájem o naše cukrářské výrobky svědčí o dobré práci našich učitelů a žáků. Studium je zakončeno závěrečnou učňovskou zkouškou. Při úspěšném absolvování získá žák výuční list. Absolventi učebního oboru mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Vyučované předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, chemie, ekologie, informační a kom.technologie, tělesná výchova, ekonomika, suroviny, stroje a zařízení, odborné kreslení, technologie, odborný výcvik

 

Cukrář

13 Photos

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *