Opravář zemědělských strojů

Učební obor Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) připravuje žáky pro výkon povolání opravář strojů a zařízení užívaných v zemědělství, ale i mimo něj. Žáci se učí samostatné práci, řemeslné zručnosti, správné obsluze strojů, dodržování technologických postupů a osvojují si pravidla slušného chování. Velký důraz je kladen na dodržování bezpečnosti práce.

Studium je rozděleno do tří let a je ukončeno závěrečnou učňovskou zkouškou. Součástí výuky je i odborný výcvik, který probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích. Ve třetím ročníku žáci získávají řidičská oprávnění na skupinu T, B a C. Během studia žáci absolvují svářečské kurzy. Za produktivní práci na odborném výcviku jsou žáci odměňováni. V průběhu studia se žáci zúčastňují školních akcí, kde demonstrují své odborné znalosti a dovednosti. Po úspěšném absolvování získá žák výuční list. Absolventi učebního oboru mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Vyučované předměty:  český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, informační a kom. technologie, ekonomika, strojnictví, technické kreslení, základy zemědělské výroby, zemědělské stroje a zařízení, motorová vozidla, řízení motorových vozidel, technologie oprav, odborný výcvik

Obor opravář zemědělských strojů získal dotaci v rámci Podpory odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 č. j. MSMT-12596/2017-1 září – prosinec 2017, ú.z. 33 049.