Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 26. 4. 2021

Provoz školy a organizační zabezpečení testování žáků od 26. 4. 2021

Od 26. 4. 2021 bude obnovena praktická výuka na středních školách (forma prezenčního vzdělávání).

Praktické vyučování prezenční formou se od uvedeného data týká těchto tříd: 1BKČ, 1BOZ, 2AG (pouze úterý a středa), 2CAR, 2CCU, 3BKČ, 3BOZ. Žákům uvedených tříd bude umožněno ubytování v domově mládeže a školní stravování. Žáci, kteří mají zájem domov mládeže využívat, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí vychovatelce p. Jiřině Prýmasové do čtvrtka 22. 4. 2021. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, musí tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny p. Jindřišce Řáhové do čtvrtka 22. 4. 2021.

2 x týdně bude prováděno testování žáků antigenními testy, a to v pondělí a ve čtvrtek vždy od 6.45 do 7.30 hodin. Žáci se za účelem testování dostaví v uvedeném čase k zadnímu vchodu u školního hřiště.

K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového onemocnění.

V případě pozitivního testu v pondělí bude žák umístěn do karanténní místnosti, a u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce a Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek bude žák umístěn do karanténní místnosti, u nezletilého žáka bude vyrozuměn zákonný zástupce. Ostatní žáci ve třídě odejdou domů a nastoupí čtrnáctidenní karanténu. O případu bude vyrozuměna Krajská hygienická stanice.

V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři. Ten pošle žáka na kontrolní PCR test. V případě, že PCR test nepotvrdí pozitivní nález, žák se s potvrzením o negativním výsledku dostaví do školy na odborný výcvik.

Po uplynutí karantény se žáci opět dostaví na odborný výcvik dle rozvrhu. Žák, který prodělá onemocnění Covid – 19, se po uzdravení dostaví do školy s potvrzením svého lékaře.

Test se nebude provádět u osob, které budou mít potvrzené negativní testování Antigenním testem nebo testem PCR.

Test se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění Covid -19 a jsou v ochranné lhůtě 90 dní.

Test se nebude provádět u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14dní.

Vše se řídí podle MO MZDR č.j: 14600/2021-3/MIN k provozu škol, ve kterém je umožněno od 26. 4. 2021 praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů (všechny ročníky) a MZDR č.j.: 15757/2020-48/MIN/KAN – ochrana dýchacích cest se doplňuje, že žáci při přijímací zkoušce mají roušku.