OPVVV

Připraveni do Evropy  II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015682

Cílem projektu, který je realizován od 1. srpna 2019 do 31. července 2021, je dosáhnout zlepšení úrovně v oblasti odborného vzdělávání. Do vyučovacích hodin jsou zapojováni přímo odborníci z praxe a pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají prostřednictvím pracovních stáží u potenciálních zaměstnavatelů. Na škole probíhají také semináře pro celý pedagogický sbor, které jsou zaměřené na oblast inkluze. Realizace navazuje na předchozí projekt „Připraveni do Evropy“ a je dále rozšířena o aktivity na domově mládeže, který je součástí střední školy. Pedagogičtí pracovníci jsou vzděláváni prostřednictvím supervize, vzájemné spolupráce se svými kolegy a akreditovaných kurzů. Díky projektu jsou podpořeni také žáci ohrožení školním neúspěchem, a to formou pravidelného doučování. Na domově mládeže je pro ubytované žáky zřízen klub zábavné logiky a deskových her, který formou volnočasových aktivit podporuje rozvoj jejich dovedností a znalostí. Jako podpora pro žáky při rozhodování o dalším možném studijním či pracovním zaměření slouží ve škole kariérové poradenství, které budoucí absolventi využívají formou individuálních či skupinových konzultací.

 

 

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Číslo smlouvy: 5169/2017

Projekt je zaměřen na podporu odborného vzdělávání s důrazem na motivaci dětí a mládeže k polytechnickému vzdělávání. Střední škola Horažďovice připravila různě zaměřené odborné kroužky pro tři generace žáků: v mateřských školách budou naši lektoři motivovat děti zajímavými aktivitami se stavebnicemi a běžnými materiály. Žáci základních škol budou poznávat na pracovištích školy dílenskou techniku, grafické technologie, robotiku i automobilovou techniku. Středoškoláci budou mít k dispozici také robotiku, grafické stroje a 3D tisk. Projekt rovněž pomáhá rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti.

publicita_projektu

 

Připraveni do Evropy

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006530Střední škola Horažďovice reagovala na výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ s VOŠ a od 1. srpna 2017 realizuje projekt s názvem Připraveni do Evropy. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich vzájemné spolupráce. Učitelé rozvíjejí své znalosti a dovednosti v akreditovaných kurzech nebo formou spolupráce s odborníky z praxe. Díky projektu došlo rovněž k personálnímu posílení o školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející čtenářskou a matematickou gramotnost a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.