Pokyny pro zajištění ochrany zdraví a provozu Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 od 18. 9. 2020

Pokyny pro zajištění ochrany zdraví a provozu Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 od 18. 9. 2020

• Žáci mají zákaz shlukovat se před školou a ve vestibulu školy. Musí dodržovat 2 metrové odstupy v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.

• Do školy vstupují v roušce, vydezinfikují si ruce, půjdou se do šaten přezout a převléci (odborný výcvik) a půjdou do přidělené učebny nebo pracoviště odborného výcviku.

• Žáci mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy, ve třídách při vyučovacích hodinách i o přestávkách

• Každý žák bude mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení (použité roušky je zakázáno odhazovat do odpadkových košů ve škole, žáci si je odnáší domů a až poté likvidují).

• Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky.

• Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny – bezpodmínečně kašle a kýchá do jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše s víkem. Následně si umyje ruce.

• Žák je povinen si pečlivě umýt ruce mýdlem a teplou vodou (po dobu 20 – 30 sekund). Toto provádí po vstupu do školy, pravidelně v průběhu vyučování, po použití toalety a zvláště při vstupu do gastronomických odborných učeben.

• Dezinfekční prostředky a prostředky k osobní hygieně jsou rozmístěny na společných chodbách, toaletách a v jednotlivých třídách, odborných učebnách.

• Při vstupu do školy není vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

• Na každé gastronomické učebně, školní kuchyni, se postupuje dle platných HACCP. Tyto prostory mají další hygienická pravidla, která je nutno dodržovat (např. používání jednorázových rukavic, dezinfekce pracovních ploch, stolů a židlí,…).

• Škola zajistí důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a jiní zaměstnanci školy nacházejí.

• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet žáků, bude prováděna několikrát denně vyučujícím.

• Učebny je nutné pravidelně větrat na začátku vyučovací hodiny alespoň 5 minut, odborné učebny – pracoviště odborného výcviku – alespoň jedenkrát za 60 minut po dobu minimálně 5 minut.

• Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou žáci povinni řídit se pokyny pedagogů a dalších zaměstnanců školy.

• Omezuje se pohyb zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy, zákonným zástupcům žáků a cizím osobám je zakázaný vstup do budovy školy.

• O přestávkách žáci zůstávají ve svých kmenových třídách, nenavštěvují třídy jiné. Svoji kmenovou učebnu v průběhu přestávky větrají. Po škole se žáci mohou pohybovat pouze v nejnutnějších případech a po nejkratší možnou dobu.

• Pravidla chování pro školní jídelnu a domov mládeže jsou určeny zvláštním souborem pravidel.

• Při výskytu některých příznaků infekčního onemocnění (kašel, rýma, teplota,…) během výuky, je žák povinen si neprodleně nasadit roušku, oznámit tuto skutečnost vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Zletilí žáci opustí co nejdříve areál školy, k nezletilým žákům bude přivolán zákonný zástupce. Nezletilý žák bude po dobu do příjezdu zákonného zástupce umístěn v karanténní místnosti..

• Bezkontaktní teploměr a náhradní roušky (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení) jsou k dispozici v kanceláři asistentky ředitele p. Blanky Roubalové. .

• Základní hygienická pravidla (mytí a dezinfekce rukou, mít u sebe 2 ochranné roušky) platí při všech akcích konaných školou (exkurze, sportovní a adaptační kurzy, kulturní akce, soutěže, další vzdělávání, atd.).

• Tato pravidla jsou platná s účinností od 18. 9. 2020, žáci mají povinnost sledovat aktuální vývoj prostřednictvím médií. Při změně nařízení (např. při vyhlášení karantény) ředitel školy změní hygienická pravidla a vyhlásí je prostřednictvím webu školy a informačního systému Bakalář.

• Do budovy školy mají zakázaný vstup cizí osoby. Zákonní zástupci žáků vyčkají před budovou školy na pedagogického pracovníka, se kterým jsou v telefonickém kontaktu.

Platnost od 18. 9. 2020

Ing. Vladimír Greger

ředitel školy