Mimořádné opatření

Ředitel školy vyhlašuje dne 21. 9. 2020 mimořádné ředitelské volno v souvislosti s vývojem epidemiologické situace. Všichni žáci mají povinnost sledovat aktuální informace na webových stránkách školy, v aplikaci Bakaláři a na sociálních sítích školy.

Pokyny pro zajištění ochrany zdraví a provozu Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 od 18. 9. 2020

• Žáci mají zákaz shlukovat se před školou a ve vestibulu školy. Musí dodržovat 2 metrové odstupy v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.

• Do školy vstupují v roušce, vydezinfikují si ruce, půjdou se do šaten přezout a převléci (odborný výcvik) a půjdou do přidělené učebny nebo pracoviště odborného výcviku.

• Žáci mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy, ve třídách při vyučovacích hodinách i o přestávkách

• Každý žák bude mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení (použité roušky je zakázáno odhazovat do odpadkových košů ve škole, žáci si je odnáší domů a až poté likvidují).

• Žák s příznaky infekčního onemocnění nebude vpuštěn do budovy školy a nemůže se účastnit výuky.

• Žák dodržuje zásady osobní a respirační hygieny – bezpodmínečně kašle a kýchá do jednorázového kapesníku, který neprodleně vyhodí do koše s víkem. Následně si umyje ruce.

• Žák je povinen si pečlivě umýt ruce mýdlem a teplou vodou (po dobu 20 – 30 sekund). Toto provádí po vstupu do školy, pravidelně v průběhu vyučování, po použití toalety a zvláště při vstupu do gastronomických odborných učeben.

• Dezinfekční prostředky a prostředky k osobní hygieně jsou rozmístěny na společných chodbách, toaletách a v jednotlivých třídách, odborných učebnách.

• Při vstupu do školy není vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

• Na každé gastronomické učebně, školní kuchyni, se postupuje dle platných HACCP. Tyto prostory mají další hygienická pravidla, která je nutno dodržovat (např. používání jednorázových rukavic, dezinfekce pracovních ploch, stolů a židlí,…).

• Škola zajistí důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a jiní zaměstnanci školy nacházejí.

• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet žáků, bude prováděna několikrát denně vyučujícím.

• Učebny je nutné pravidelně větrat na začátku vyučovací hodiny alespoň 5 minut, odborné učebny – pracoviště odborného výcviku – alespoň jedenkrát za 60 minut po dobu minimálně 5 minut.

• Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou žáci povinni řídit se pokyny pedagogů a dalších zaměstnanců školy.

• Omezuje se pohyb zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy, zákonným zástupcům žáků a cizím osobám je zakázaný vstup do budovy školy.

• O přestávkách žáci zůstávají ve svých kmenových třídách, nenavštěvují třídy jiné. Svoji kmenovou učebnu v průběhu přestávky větrají. Po škole se žáci mohou pohybovat pouze v nejnutnějších případech a po nejkratší možnou dobu.

• Pravidla chování pro školní jídelnu a domov mládeže jsou určeny zvláštním souborem pravidel.

• Při výskytu některých příznaků infekčního onemocnění (kašel, rýma, teplota,…) během výuky, je žák povinen si neprodleně nasadit roušku, oznámit tuto skutečnost vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Zletilí žáci opustí co nejdříve areál školy, k nezletilým žákům bude přivolán zákonný zástupce. Nezletilý žák bude po dobu do příjezdu zákonného zástupce umístěn v karanténní místnosti..

• Bezkontaktní teploměr a náhradní roušky (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení) jsou k dispozici v kanceláři asistentky ředitele p. Blanky Roubalové. .

• Základní hygienická pravidla (mytí a dezinfekce rukou, mít u sebe 2 ochranné roušky) platí při všech akcích konaných školou (exkurze, sportovní a adaptační kurzy, kulturní akce, soutěže, další vzdělávání, atd.).

• Tato pravidla jsou platná s účinností od 18. 9. 2020, žáci mají povinnost sledovat aktuální vývoj prostřednictvím médií. Při změně nařízení (např. při vyhlášení karantény) ředitel školy změní hygienická pravidla a vyhlásí je prostřednictvím webu školy a informačního systému Bakalář.

• Do budovy školy mají zakázaný vstup cizí osoby. Zákonní zástupci žáků vyčkají před budovou školy na pedagogického pracovníka, se kterým jsou v telefonickém kontaktu.

Platnost od 18. 9. 2020

Ing. Vladimír Greger

ředitel školy

Začátek školního roku 2020/21

Začátek školního roku 2020/21

 

  • Zahájení školního roku 1. 9. 2020 proběhne v 7:50 v kmenových učebnách, žáci prvních ročníků se dostaví s doprovodem zákonných zástupců. Další informace budou předány prostřednictvím třídních učitelů.
  • Od žáků se před prvním příchodem do budovy školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  •  Ve vnitřních společných prostorách není nutnost nošení roušek, povinnost nošení roušek ve školách bude řešit aktualizovaný semafor nákazy. Přesné informace  zveřejní hygienici vždy každý pátek a roušky budou  povinné jen tam, kde se na semaforu objeví oranžová.
  •  Žáci musí dodržovat zvýšená  hygienická pravidla, po celé škole jsou k dispozici dávkovače s dezinfekcí.

Upozornění na přihlašování k pobytu na DM ve školním roce 2020/21

Bude-li žák/ žákyně požadovat ubytování na měsíc září 2020 musí tento požadavek nahlásit vedoucí vychovatelce (J. Prýmasové) nejpozději do 24. srpna 2020. V případě, že tento požadavek neuplatní, bude mu účtován pobyt na DM za celý měsíc. Pokud bude žák absolvovat praxi v provozovně nebo kurz sváření mimo SŠ Horažďovice a neodhlásí se z DM, bude mu opět účtován celý měsíc pobytu. Žák podá informaci o změně J. Prýmasové vždy k 24. dni v měsíci školního roku 2020/21.

Pokyny pro zajištění provozu Domova mládeže pro období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky do konce školního roku 2019/2020.

Informace pro žáky školy ubytované v Domově mládeže:
od 25. května 2020 umožníme ubytování žákům, kteří budou konat maturitní a závěrečné zkoušky
svůj zájem oznamte na email dm@sskola.horazdovice.cz do 15. května 2020
v době ubytování bude třeba nadále dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, dezinfekce, rozestupy,…)
každý žák ubytovaný od 25.května 2020 odevzdá vyplněné čestné prohlášení (obdrží u vychovatelky)

odkaz na pokyny zde

Výsledky přijímacího řízení tříletých učebních oborů

Milí uchazeči, vážení rodiče!
Dne 22. 4.  2020 najdete na našich webových stránkách výsledky přijímacího řízení tříletých učebních oborů pro šk. rok 2020/21. Všem přijatým uchazečům blahopřejemeV případě nejasností nás kontaktujte.

Domov mládeže SŠ Horažďovice

Přihlášky k ubytování v Domově mládeže ve školním roce 2020/2021 zasílejte:

 poštou : Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, 341 01 Horažďovice

                                                                                                                                                elektronicky      dm@sskola.horazdovice.cz

do 30. května 2020

Přihlášky si můžete stáhnout na webových stránkách školy – domov mládeže – přihláška k ubytování.

Domov mládeže SŠ Horažďovice

Z rozhodnutí ředitele školy žádáme ubytované žáky o vyzvednutí věcí z domova mládeže ve středu 1. dubna a v pátek 3. dubna 2020 v době od 8:00 do 13:00 hodin.

Po tomto termínu bude domov mládeže uzavřen.

Důležitá informace- podpora distanční výuky

V pondělí 30. 3. 2020 bude v 10 hodin spuštěno streamování pro žáky středních škol Plzeňského kraje.
Jedná se o prezentaci zajímavých příspěvků a výukových témat v netradičním pojetí výuky.
Do vysílání jsou zapojeni učitelé plzeňských středních škol, ale také další organizace (Techmania Science Centrum, Krajské centrum vzdělávání, NPI ČR – pracoviště Plzeň, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další). Příspěvky nenahrazují školní vyučování.

K vysílání se můžete připojit prostřednictvím webových stránek Plzeňského kraje: https://www.plzensky-kraj.cz/online-vyuka-v-plzenskem-kraji-1 .

Úřední hodiny   Střední školy, Horažďovice , Blatenská 313 pro veřejnost:

po,st,pá-  9:00-11:00

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 poskytuje svým žákům vzdělávání distanční formou. Bližší informace najdete v aplikaci Bakaláři.

Cukrářská prodejna a výroba studené kuchyně do odvolání uzavřeny. Veškeré objednávky budou zrušeny.

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě jsou od 11.3.2020 pro žáky uzavřeny základní, střední a vysoké školy do odvolání!

Soutěž REGION 2020

Soutěž REGION 2020 se konala 29/1/2020 v Plzni. Téma celé soutěže znělo: Dlouhé zimní večery. Soutěžili jsme v 6 disciplínách a to v aranžování vitríny a makety výkladní skříně, tvorby plakátu ruční i počítačové zpracování, počítačová grafika a písmo ručně psané. Největší úspěch jsme získali v tvorbě plakátu–ruční zpracování, kde jsme se umístili na 1. místě  Zlata Votavová (2. ročník) a Plakát–počítačová grafika  1. místo Michaela Bastlová (1. ročník) a 3. místo Stanislava Koštialová (2. ročník). Krásné 2. místo jsme si také zasloužili v aranžování komerční vitríny Zuzana Žifčíková (2. ročník).  A v poslední soutěžní disciplíně Písmo ručně psané jsme získaly 3. místo Zlata Votavová (2. ročník).

 

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 vyhlašuje ve dnech 6.-7.2. 2020 chřipkové prázdniny.

Za  krásami gastronomie a kulinářskými zajímavostmi jsme se vypravili tentokrát  do Spojeného království. Přímo v Londýně, srdci Anglie jsme měli možnost ochutnat ostrovní speciality i tradiční anglickou kuchyni. Kachní krokety s červeným zelím, křepelčí vajíčko v chorizu doplněné čekankovým pukem nebo  pomalu tažený bůček s opečenou krustou a lahodnou kapustou chutnají výtečně.

A stranou nezůstala ani kultura. Obdivovali jsme i takové historické skvosty jako je Buckinghamský palác, sídlo Jejího Veličenstva královny Alžběty a královské rodiny, Westminsterský palác a  opatství, Tower Bridge, světoznámý Big Ben na věži budovy britského parlamentu, barokní katedrálu Sv. Pavla, druhou největší na světě, Trafalgar Squere i Národní galerii plnou starých originálů  slavných mistrů malířského plátna, štětců a barev. Leonardo Da Vinci, Rembrandt nebo Giovanni Bellini dokázali vést své štětce tahem nesmrtelnosti.

Naše cesta byla poučná, zajímavá ale i trochu dobrodružná. Pro většinu z nás byl let letadlem silným zážitkem a  první zkušeností s tímto dopravním prostředkem.

 

Kurz vaření a kávy v Itálii

I tento školní rok se naše škola zúčastnila vzdělávacího programu od agentury Italy Gastro Promotion s akreditací MŠMT pro gastronomy a food designery. Akce se účastnilo 20 žáků z oboru Kuchař- číšník, Gastronomie, Food design.
Můžeme říci, že týdenní pobyt v Itálii byl víc než úspěšný. Každé dopoledne se neslo v pracovním duchu, odpoledne žáci mohli poznávat krásy Itálie. Od neděle do pátku probíhaly na různých špičkových pracovištích odborné přednášky a praktické ukázky italské gastronomie. Žáci si většinu věcí mohli vyzkoušet.
Tento rok byli žáci rozděleni do dvou skupin podle svého vlastního zájmu.
Škola kávy.
Žáci, kteří se přihlásili na kurz kávy se mohli dozvědět veškeré důležité základy pro její správnou přípravu. Mistr barista, Mirko Camporesi, je provedl teorií i praxí přípravy kávových nápojů. Největší prostor věnoval procvičování, aby všechny techniky dostali žáci do ruky. V rámci barmanského kurz se věnovali přípravě moderních míchaných nápojů.
Škola vaření.
Italská pizza, těstoviny, ryby, mořské plody, zmrzlina jsou známé a vyhledávané po celém světě. Na dobře vybavených pracovištích hotelové školy si žáci vyzkoušeli moderní metody i tradiční postupy přípravy italské kuchyně. Používali kvalitní lokální a sezonní suroviny. Italští lektoři je naučili, jak připravovat čerstvé domácí těstoviny, naučili se barvení těsta přírodními látkami jako je barvivo ze sépie nebo rajský protlak. Vyrobili si svou tradiční pizzu od vyválení placky až po vytažení z pece. Naučili se upravovat mořské ryby a plody moře, uvařit tradiční italské rizoto, vyrobit tradiční dezerty.
V rámci celého pobytu měli žáci v odpoledních hodinách poznat i krásy Itálie. Viděli jsme gastronomické trhy, muzeum soli, ale i krásné San Marino. Jelikož nám tento rok počasí velmi přálo, každý se určitě rád vykoupal v moři.
Celý kurz se nám velmi líbil a doufáme, že příští rok bude stejně úspěšný, jelikož zájem našich studentů stále stoupá.